Schelvis

Keurmerk kweek
Keurmerk wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: IJsland; Skagerrak en Kattegat; Noordzee; Noorse Zee, Spitsbergen en Bereneiland; Barentszzee

Kweek- / Vangstmethode

Wild, Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren, Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Deense zegens

Uitleg beoordeling

Sinds 2010 zijn diverse Europese visserijen die vissen op schelvisMSC-gecertificeerdMSC-gecertificeerd:
visserijen die voldoen aan de beoordelingscriteria van de Marine Stewardship Council en zijn gecertificeerd. Visproducten met het blauwe MSC-keurmerk zijn gevangen door duurzame visserijen.
. Deze visserijen vissen op schelvisbestanden in de Noordzee, Barentszzee, Noorse Zee en in de wateren rondom IJsland, Groenland en Spitsbergen. Het betreft zowel gerichte visserijen op schelvis als gemengde visserijengemengde visserijen:
visserijen die meerdere bestanden tegelijk bevissen. Vaak is er één doelsoort, maar worden er meerdere soorten uit meerdere bestanden tegelijk gevangen.
op kabeljauw, schelvis en koolvis. Er wordt gevist met diverse technieken: bodemsleepnettenbodemsleepnetten:
een kuilnet dat aan weerszijden of aan de achterzijde van een boot over de bodem wordt gesleept
, ankerzegenankerzegen:
De ankerzegen (of Deense zegen) is een sleepnet dat de vorm heeft van een open kegel. Onder zegenvisserij verstaat men een visserijmethode waarbij de vis met een over de bodem slepend net door een omtrekkende beweging wordt ingesloten. Bij de ankerzegen is eén zijde verankerd en de andere wordt door een schip over de bodem voortgetrokken. De ankerzegenmethode wordt vooral bij het vangen van platvis toegepast.
, beugenbeugen:
In de beugvisserij wordt een lange hoofdlijn uitgezet (40-100km lang) waaraan dwarslijnen zitten voorzien van aas. Deze methode wordt ook wel longlining genoemd.
(longline), handlijnhandlijn:
een verzamelnaam voor hengels, jigs en sleeplijnen (trolls). Jigging maakt gebruik van lijnen met kunstaas die op en neer worden bewogen om een prooidier na te bootsen.
, kieuwnettenkieuwnetten:
een visserijtechniek waarbij visnetten rechtop in het water ‘staan’ door drijvende bovenlijnen en verzwaarde onderlijnen. Ze kunnen zowel in de waterkolom als op de zeebodem worden geplaatst. Vissen raken met hun kieuwen verstrikt in de netten.
en warrelnettenwarrelnetten:
een variant binnen de kieuwnetvisserij (schakelnetten); het vistuig bestaat uit meerdere kieuwnetten van verschillende maaswijdten achter elkaar
.

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Skagerrak en Kattegat; Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Wild, Ongeacht methode – bijvangst

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het schelvisbestand in de Noordzee en het Skagerrak staat er goed voor en is ruim binnen biologisch veilige grenzenbiologisch veilige grenzen:
omvang van een visbestand dat nodig is om de soort/bestand op de lange termijn in stand te houden
. De visserijsterfte is onder het voorzorgsniveauvoorzorgsniveau:
het niveau van visserijsterfte waaronder een visbestand gezond bevist wordt
en het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
wordt niet overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
.

De vismethode, met bodemsleepnettenbodemsleepnetten:
een kuilnet dat aan weerszijden of aan de achterzijde van een boot over de bodem wordt gesleept
, heeft een negatief effect op het ecosysteem. Er is veel bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
en een deel van deze bijvangst wordt teruggegooid. Deze zogenaamde ‘discards’‘discards’:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is , of de vis beneden de wettelijk minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
kunnen oplopen tot 50% van de vangst. Ook zorgen bodemsleepnetten voor verstoring van het bodemleven. Op termijn leidt intensief vissen met een sleepnet tot een veranderde soortensamenstellingsoortensamenstelling:
het aantal soorten en de verhouding tussen de soortenaantallen in een leefgebied
.

De schelvisvisserij in de Noordzee en het Skagerrak wordt gezamenlijk beheerd door de EU en Noorwegen. In 2008 trad een beheerplan in werking. Hierin zijn vangstafspraken gemaakt. Wetenschappers helpen bij het bepalen van de vangstbeperkingenvangstbeperkingen:
het beperken van de hoeveelheid vis die (per jaar) gevangen mag worden
.

Algemeen

Schelvis

Schelvis is een belangrijke commerciële soort uit de noordelijke Atlantische Oceaan. Hij is familie van de kabeljauw en komt in dezelfde gebieden voor. Schelvis leeft dicht bij de zeebodem op een diepte van 10 tot 200 m. Hij kan een maximale lengte van 100 cm bereiken en meer dan 20 jaar oud worden. In de handel is hij  meestal 40 tot 60 cm lang. De rug is donker groenbruin van kleur, de zijlijn is zwart en op de flanken onder de eerste rugvin zit een ovale zwarte vlek (de vingerafdruk van de Heilige Petrus). Net als de meeste kabeljauwachtigen is schelvis gemakkelijk te  erkennen aan de drie rugvinnen.