Europese sardine (pelser, pilchards)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Europese sardine (pelser, pilchards)

Sardina pilchardus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: westelijke Kanaalregio

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Kieuwnetten (staand want), Sleepnetten

Uitleg beoordeling

Er zijn [MSC-gecertificeerde msc-gecertificeerd] sardinevisserijen langs de kust van Bretagne (Frankrijk), Cornwall (Engeland) en de Golf van Biskaje. Deze visserijen werken met [ringzegens ringzegen], [pelagische pelagisch] [sleepnetten trawlnetten-sleepnetten] en [kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten].

Europese sardine (pelser, pilchards)

Sardina pilchardus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Ierse Zee, westelijk van Ierland, Porcupine Bank, oostelijke en westelijke kanaalregio, Kanaal van Bristol, Keltische Zee en zuidwest van Ierland

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

Uitleg beoordeling

Er is geen goede bestandsschattingbestandsschatting:
het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
van sardine in dit gebied, maar de soort wordt waarschijnlijk niet overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. De sardine is redelijk goed bestand tegen [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning], omdat deze vroeg volwassen wordt en tamelijk snel groeit. Maar, de aanwas van jonge sardine reageert sterk op schommelingen in de natuur, en daardoor is het visbestand erg veranderlijk. Ook het zwemmen in scholen maakt ze kwetsbaar voor overbevissing.

Bijvangsten in de [ringzegenvisserij ringzegen] zijn over het algemeen laag, maar visserijspecifieke gegevens ontbreken. Er is geen bodemimpact, de vissen zwemmen hoog door de waterkolom. Sardines vormen een belangrijke voedselbron voor andere soorten, zoals zeezoogdieren en zeevogels. Het op grote schaal wegvangen van sardines kan een negatief effect hebben op dergelijke soorten.

De visserij wordt beheerd binnen het [gemeenschappelijke visserijbeleid gvb] van de EUEU:
Europese Unie
. Sinds kort geldt er een verbod op discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is , of de vis beneden de wettelijk minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
in deze visserij; bijvangst van soorten waar een [quotum quota] voor is mag niet worden teruggegooid.

 

Europese sardine (pelser, pilchards)

Sardina pilchardus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, centraal oostelijke (FAO 34)
Deelgebieden: Marokko

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

Uitleg beoordeling

Op basis van de meest recente [bestandsschattingen bestandsschatting] (2014) lijkt het sardinebestand langs de kust van Marokko en Mauretanië in sommige deelgebieden overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. In het algemeen is sardine redelijk goed bestand tegen [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning], omdat deze soort vroeg volwassen wordt en tamelijk snel groeit. Desondanks is zorg geboden: de aanwas van jonge sardine reageert namelijk sterk op schommelingen in de natuur. De visstand is daardoor erg veranderlijk en beheer moet hier tijdig op inspelen.

Bijvangsten in de [ringzegenvisserij ringzegen] zijn over het algemeen laag, maar visserijspecifieke gegevens ontbreken. Er is wel incidentele bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van dolfijnen, zeehonden, haaien en zeeschildpadden. Hieronder bevinden zich kwetsbare en bedreigde soorten. Er is geen bodemimpact, de vissen zwemmen hoog door de waterkolom. Sardines vormen een belangrijke voedselbron voor andere soorten, zoals zeezoogdieren en zeevogels. Het op grote schaal wegvangen van sardines kan een negatief effect hebben op dergelijke soorten.

De Marokkaanse overheid heeft een maximum gesteld aan het aantal boten in de vloot, maar deze maatregel houdt geen rekening met omgevlagde EU- en West-Europese boten die in Marokkaanse wateren vissen. Toezicht en vangstregistratie zijn bijzonder zwak in deze visserij. Het ontbreken van volledige en betrouwbare vangstgegevens bemoeilijkt het doen van bestandsschattingen en staat effectief bestandsbeheer in de weg.

Europese sardine (pelser, pilchards)

Sardina pilchardus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er zijn aanwijzingen dat sardines in bepaalde delen van de Middellandse Zee wordt overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
, maar een goede bestandsschattingbestandsschatting:
het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
kan niet worden gemaakt. De sardine is redelijk goed bestand tegen [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning], omdat deze vroeg volwassen wordt en tamelijk snel groeit. Maar, de aanwas van jonge sardine reageert sterk op schommelingen in de natuur, en daardoor is het visbestand erg veranderlijk. Ook het zwemmen in scholen maakt ze kwetsbaar voor overbevissing. Sardines vormen een belangrijke voedselbron voor andere soorten. Het grootschalig wegvangen heeft dus een negatief effect op deze soorten.

Bijvangsten in de [ringzegenvisserij ringzegen] zijn over het algemeen laag, maar visserijspecifieke gegevens ontbreken. Er is wel incidentele bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van dolfijnen, zeehonden, haaien en zeeschildpadden. Hieronder bevinden zich kwetsbare en bedreigde soorten. Er is geen bodemimpact, de vissen zwemmen hoog door de waterkolom.

Er is geen effectief visserijbeheer en er bestaan geen instrumenten om vangsten effectief te reguleren. Er is alleen een minimum aanlandingsmaataanlandingsmaat:
de lengte van de aangelande vis
en maaswijdtemaaswijdte:
eigenschap van een net: de afstand tussen twee draden
gespecificeerd voor deze [sleepnetvisserij trawlnetten-sleepnetten]. Het is moeilijk vast te stellen hoeveel er wordt gevangen. [Illegale visserij illegale-visserij] speelt hierin een rol. Het ontbreken van vangstgegevens bemoeilijkt vervolgens het maken van [bestandsschattingen bestandsschatting].

Europese sardine (pelser, pilchards)

Sardina pilchardus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: zuidelijke Golf van Biskaje

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

Uitleg beoordeling

Het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
verkeert in slechte staat en is overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
, zodanig dat het voorplantingsvermogen van het bestand onder druk staat. Dit wordt vooral toegeschreven aan een periode van zeer slechte aanwas.

Visserijspecifieke bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
- en teruggooigegevens ontbreken voor deze visserij. Bijvangsten in [ringzegenvisserijen ringzegen] zijn over het algemeen laag. Wel staan ringzegenvisserijen in deze wateren bekend om hun incidentele bijvangsten van dolfijnen. Sardines vormen een belangrijke voedselbron voor andere soorten, zoals dolfijnen en zeevogels. Het op grote schaal wegvangen van sardines kan een negatief effect hebben op dergelijke soorten.

Europa stelt geen [vangstlimieten vangstlimiet] voor sardine vast. Ook zijn er geen Europese beheerdoelstellingen gedefinieerd, maar hier wordt wel aan gewerkt. Er is wel een minimum aanlandingsmaataanlandingsmaat:
de lengte van de aangelande vis
. Spanje en Portugal hanteren een zeedagenregeling en hebben een bovengrens ingesteld voor de hoeveelheid sardine die dagelijks per boot [aangeland aanlanden] mag worden. Sinds 2010 hanteert Portugal ook een nationale vangstbeperking. Het [MSC-certificaat msc-gecertificeerd] van de Portugese visserij op sardine is in 2014 opgeheven.

Europese sardine (pelser, pilchards)

Sardina pilchardus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, centraal oostelijke (FAO 34)
Deelgebieden: Marokko

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls

Uitleg beoordeling

Op basis van de meest recente [bestandsschattingen bestandsschatting] (2014) lijkt het sardinebestand langs de kust van Marokko en Mauretanië in sommige deelgebieden overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. In het algemeen is sardine redelijk goed bestand tegen [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning], omdat deze soort vroeg volwassen wordt en tamelijk snel groeit. Desondanks is zorg geboden: de aanwas van jonge sardine reageert namelijk sterk op schommelingen in de natuur. De visstand is daardoor erg veranderlijk en beheer moet hier tijdig op inspelen.

Bijvangsten in [pelagische pelagisch] [sleepnetvisserijen trawlnetten-sleepnetten] zijn over het algemeen laag, maar de pelagische sleepnetvisserij langs de kust van West-Afrika staat bekend om haar incidentele [bijvangsten bijvangst] van roggen, zeeschildpadden, zeezoogdieren en vogels. Sardines vormen een belangrijke voedselbron voor andere soorten, zoals zeezoogdieren en zeevogels. Het op grote schaal wegvangen van sardines kan een negatief effect hebben op dergelijke soorten.

De Marokkaanse overheid heeft een maximum gesteld aan het aantal boten in de vloot, maar deze maatregel houdt geen rekening met omgevlagde EU- en West-Europese boten die in Marokkaanse wateren vissen. Toezicht en vangstregistratie zijn bijzonder zwak in deze visserij. Het ontbreken van volledige en betrouwbare vangstgegevens bemoeilijkt het doen van bestandsschattingen en staat effectief bestandsbeheer in de weg.

Europese sardine (pelser, pilchards)

Sardina pilchardus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Sleepnetten

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er zijn aanwijzingen dat sardines in bepaalde delen van de Middellandse Zee worden overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
, maar er kan geen goede bestandsschattingbestandsschatting:
het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
worden gemaakt. Sardines zijn redelijk goed bestand tegen [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning], omdat ze vroeg volwassen zijn en tamelijk snel groeien. De aanwas van jonge sardine reageert echter sterk op schommelingen in de natuur, waardoor het visbestand erg veranderlijk is. Ook het zwemmen in scholen maakt ze kwetsbaar voor overbevissing. Sardines vormen een belangrijke voedselbron voor andere soorten. Grootschalig wegvangen heeft een negatief effect op deze soorten.

Bijvangsten in de [pelagische pelagisch] [sleepnetvisserij trawlnetten-sleepnetten] zijn over het algemeen laag, maar specifieke bijvangstgegevens ontbreken voor deze visserij. Er is wel incidentele bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van dolfijnen, waaronder kwetsbare en bedreigde soorten. Ondanks de lage bijvangsten kan de teruggooi hoog oplopen door [‘high grading’ high-grading].

Er is geen effectief visserijbeheer en er bestaan geen instrumenten om vangsten effectief te reguleren. Er is alleen een minimum aanlandingsmaataanlandingsmaat:
de lengte van de aangelande vis
en [maaswijdte maaswijdte] gespecificeerd voor deze [sleepnetvisserij trawlnetten-sleepnetten]. Het is moeilijk vast te stellen hoeveel er wordt gevangen. [Illegale visserij illegale-visserij] speelt hierin een rol. Het ontbreken van vangstgegevens bemoeilijkt vervolgens het maken van [bestandsschattingen bestandsschatting].

Algemeen

Europese sardine (pelser, pilchards)

De Europese sardine is familie van de haring en komt voor in de noordoost-Atlantische Oceaan, vanaf de Britse Eilanden in het noorden, tot aan Mauritanië in het zuiden. Er zwemmen ook populaties in het westen van de Middellandse Zee. Sardines danken hun naam aan het mediterrane eiland Sardinië, waar ze ooit zeer talrijk voorkwamen. Sardines zwemmen in scholen en eten vooral plankton. Ze worden doorgaans zo’n 20 cm lang en kunnen maar liefst 15 jaar oud worden.