Methodiek

Methodiek 

De Good Fish Foundation is initiatiefnemer en beheerder van de VISwijzer. Voor de beoordelingen worden de meest recente wetenschappelijke gegevens over visbestanden gebruikt. Daarnaast worden databases van het Wereld Natuur Fonds, Fishbase, en de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) gebruikt. De beoordelingen op de VISwijzer worden elk jaar vernieuwd.

Elke vissoort wordt apart beoordeeld. Er is een vragenlijst voor wildgevangen vissoorten en een vragenlijst voor gekweekte vissoorten. De vragen richten zich op duurzaamheid en milieu. Voor elke vraag zijn punten te verdienen. Het totaalaantal punten bepaalt welke kleur de vis krijgt.  

– Een vis scoort rood bij een score tussen 0% en 40%
– Een vis scoort geel bij een score tussen 40% en 60%
– Een vis scoort groen bij een score tussen 60% en 100% 

Thema’s vragenlijst wildgevangen vissoorten

Biologische kenmerken wildgevangen vis: Hoe goed kan een soort tegen bevissing?
De effecten van visserij en vistechniek: Is er veel bijvangst? Veroorzaakt de vistechniek schade aan de bodem?
De effectiviteit van beheerdersmaatregelen: Worden er maatregelen getroffen door de vissers en de overheid en in hoeverre zijn deze maatregelen effectief? 

Thema’s vragenlijst kweekvis

Brongebruik (verantwoord gebruik van visvoer & een verantwoord productiesysteem): Hoeveel water en energie gebruikt het kweeksysteem, hoe duurzaam is het visvoer en hoeveel voer is er nodig per kweekvis.
De effecten op de omgeving: Is er watervervuiling of kunnen ziektes verspreid worden?
De effectiviteit van het beheer: Houdt de kweker zich aan eisen van de overheid of doet de kweker zelf iets aan duurzaam beheer? 

Delen