Aanbevelingen

VISwijzer methodiek

De beoordelingen voor de VISwijzer zijn uitgevoerd door Good Fish Foundation, Stichting De Noordzee en het Wereld Natuur Fonds. Voor de beoordelingen worden de meest recente wetenschappelijke gegevens over visbestanden gebruikt. Daarnaast worden databases als www.fao.org, www.fishbase.org, wetenschappelijke publicaties, documenten en informatiebronnen van leveranciers gebruikt. Dit wordt allemaal verwerkt in de VISwijzer. Deskundigen van bedrijven en uit de vissector worden geconsulteerd en er worden werkbezoeken afgelegd.

Elke vissoort wordt apart beoordeeld. De beoordelingsmethode bestaat uit een vragenlijst voor wildgevangen vissoorten en een vragenlijst voor gekweekte vissoorten. Voor elke vissoort moet je weten waar de vis vandaan komt en met welke techniek de vis is gevangen of gekweekt. In de vragenlijsten komen allerlei belangrijke milieu- en duurzaamheidsonderwerpen aan de orde. Per vraag zijn punten te verdienen. De hoeveelheid punten bepaalt of de vis in het rood, oranje of groen komt. Wanneer een vis 0 – 40% heeft, is deze vis rood. Wanneer deze 40 – 60% van de punten haalt, is deze oranje. Wanneer deze de vis meer dan 60% haalt, valt die in de groene kolom.

Vragen categorieën voor wildgevangen vis:

  • de biologische kenmerken van de vis – sommigen vissoorten kunnen beter tegen bevissing dan andere soorten
  • de effecten van visserij en vistechniek – zijn er veel bijvangsten? Veroorzaakt het vistuig schade aan de bodem?
  • (de effectiviteit van) beheersmaatregelen – dit gaat om zowel maatregelen van de overheid als maatregelen door vissers zelf.

Vragen categorieën voor kweekvis:

  • het productiesysteem – hoeveel water en energie gebruikt het kweeksysteem
  • samenstelling en hoeveelheid visvoer – waar komt het visvoer vandaan en hoeveel visvoer eet de gekweekte vissoort?
  • de effecten op de omgeving – wordt het water vervuild of kunnen ziektes verspreid worden?
  • de (effectiviteit van) het management/ beheer – houdt de kweker rekening met de eisen van de overheid? En wat doet hij zelf extra?

De informatie op deze website is een samenvatting van de beoordeling volgens de “Common Methodology” ontwikkeld door Good Fish Foundation, Stichting De Noordzee en het Wereld Natuur Fonds.

De beoordeling geeft (nog) geen volledig beeld van duurzaamheid. Enkele aspecten blijven vooralsnog buiten beschouwing. Brandstofverbruik van het transport en de visserij bijvoorbeeld, de CO2-voetafdruk. Energieverbruik bij kweek en sociaal-economische aspecten zijn andere voorbeelden. Dierenwelzijn valt wel onder de criteria voor gekweekte vis, maar niet voor wild gevangen vis.
Good Fish Foundation werkt momenteel aan projecten om het advies van de VISwijzer uit te breiden op een aantal van deze dossiers.

Delen