Schade aan de zeebodem

Schade aan de zeebodem

In Noordwest-Europa is vissen met sleepnetten (bodemtrawl) de meest gebruikte techniek in de commerciële visserij, zoals boomkorvisserij. Een boomkor bestaat uit kettingen die over de bodem sleept en de zeebodem omwoelt. Dit heeft langdurende veranderingen in het ecosysteem en verarming van de bodem tot gevolg.

Een sleepnet is een erg effectieve manier om vis mee te vangen en is in Noordwest-Europa het meest gebruikte vistuig. In de sleepnetvisserij op bodemvis wordt een kuilnet over de bodem gesleept. In de platvisvisserij wordt dit net vaak nog uitgerust met ‘wekkerkettingen’ die horizontaal voor het net worden gespannen en het bovenste laagje van de zeebodem omwoelen en de vis uit de bodem verjagen. Het lijkt er op dat dit omwoelen voor sommige platvissoorten een gunstig effect kan hebben op de productiviteit. Maar, bodemsleepnetten verstoren en beschadigen ook het bodemleven, waaronder habitatvormende organismen zoals zeegrassen, wieren, zeeanemonen en koralen. Onderzoek heeft aangetoond dat intensief vissen met bodemsleepnetten op termijn kan leiden tot langdurige verandering van de soortensamenstelling en de leefomgeving (het habitat) in zee. Zo blijkt dat de soortensamenstelling in de zuidelijke Noordzee door het toedoen van de bodemberoerende visserij op bepaalde plekken volledig is veranderd. Het is nog steeds goede visgrond voor platvis, maar veel andere soorten zijn verdwenen. Over de hele wereld zijn er door de effecten van de visserij bijzondere leefgebieden zoals zeegrasvelden, zeewierwouden, schelpdierriffen en diepzeekoraalriffen verloren gegaan. Vooral gebieden die een lage mate van natuurlijke verstoring kennen, zijn kwetsbaar voor de invloed van bodemberoerende visserij. Door over te stappen op lichtere en minder bodemberoerende vangstmethodes en door kwetsbare gebieden te sluiten voor bodemberoerende tuigen kunnen de negatieve effecten op de zeebodem en de soortensamenstelling in zee worden
verlicht.

Deel deze pagina:
Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn